86
   Wednesday
   89 / 69
   Thursday
   89 / 69
   Friday
   90 / 69

   Mike Hagem IHCC golf Putnam County Basketball