69
   Wednesday
   89 / 68
   Thursday
   90 / 69
   Friday
   90 / 68