18
   Wednesday
   20 / 9
   Thursday
   25 / 16
   Friday
   31 / 5