66
   Wednesday
   83 / 66
   Thursday
   85 / 66
   Friday
   77 / 63