20
   Wednesday
   20 / 9
   Thursday
   25 / 12
   Friday
   30 / 5